Kurve

KUR014
Kurv Daily 18 cm Grå
Vare: KUR014
KUR015
Kurv Daily 25 cm Grå
Vare: KUR015
KUR016
Kurv Daily 30 cm Grå
Vare: KUR016
KUR017
Kurv Daily 35 cm Grå
Vare: KUR017
KUR018
Kurv Daily 40 cm Grå
Vare: KUR018
KUR025
Kurv Bamboo S/3 H:36,40,46 cm Grøn
Vare: KUR025
KUR031
Kurv Palma Rund 40/50/60/70 cm Natur
Vare: KUR031
KUR032
Kurv Indo Firk. H:28/38/48 cm Natur
Vare: KUR032
KUR035
Kurv Indo Rund H:28/38/48 cm Natur
Vare: KUR035
KUR038
Kurv Farm S/4 40/33/26/22
Vare: KUR038
KUR045
Kurv Ear 30x40 cm Natur
Vare: KUR045
KUR051
Kurv Ear 19x24 cm Natur
Vare: KUR051
KUR052
Kurv Ear 22x29 cm Natur
Vare: KUR052
KUR053
Kurv Ear 25x35 cm Natur
Vare: KUR053
KUR054
Kurv Ear 30x40 cm Natur
Vare: KUR054
KUR055
Kurv Basket 30 cm Natur
Vare: KUR055
KUR057
Kurv Basket 23 cm Natur
Vare: KUR057
KUR058
Kurv Ball S/3 Natur D:20-30 cm
Vare: KUR058
KUR060
Kurv Ear 15x19 cm Grey/Wash
Vare: KUR060
KUR061
Kurv Ear 19x24 cm Grey/Wash
Vare: KUR061
KUR062
Kurv Ear 22x29 cm Grey/Wash
Vare: KUR062
KUR063
Kurv Ear 25x35 cm Grey/Wash
Vare: KUR063
KUR064
Kurv Ear 30x40 cm Grey/Wash
Vare: KUR064
KUR065
Kurv Basket 30 cm Grey/Wash
Vare: KUR065
KUR067
Kurv Basket 23 cm Grey/Wash
Vare: KUR067