Lysholdere

LY052
Fyrfadholder/Glas 5x12 cm 4 stk. Sølv
Vare: LY052
LY053
Fyrfadholder/Glas 5x12 cm 4 stk. Kobber
Vare: LY053
LY054
Fyrfadholder/Glas 5x12 cm 4 stk. Sort
Vare: LY054
LY055
Fyrfadholder 4x9 cm Sølv
Vare: LY055
LY058
Fyrfadholder 4x9 cm Kobber
Vare: LY058
LY061
Lysholder/Stick 4x9 cm Sort
Vare: LY061
LY064
Lyskegle Metal 15 cm - Brun
Vare: LY064
LY065
Lyskegle Metal 23 cm - Brun
Vare: LY065
LY066
Lyskegle Metal 30 cm - Brun
Vare: LY066
LY070
Lyskegle Metal 16 cm - Messing
Vare: LY070
LY071
Lyskegle Metal 23 cm - Messing
Vare: LY071
LY072
Lyskegle Metal 31 cm - Messing
Vare: LY072
LY074
Lyskegle Metal 23 cm - Kobber
Vare: LY074
LY075
Lyskegle Metal 31 cm - Kobber
Vare: LY075
LY085
Lyskegle Metal 23 cm - Rød
Vare: LY085
LY086
Lyskegle Metal 31 cm - Rød
Vare: LY086
LY087
Lyskegle Metal 16 cm - Hvid
Vare: LY087
LY088
Lyskegle Metal 23 cm - Hvid
Vare: LY088
LY089
Lyskegle Metal 31 cm - Hvid
Vare: LY089
LY090
Lyskegle Metal 18 cm - Antik
Vare: LY090
LY091
Lyskegle Metal 25 cm - Antik
Vare: LY091
LY111
Lyskegle Metal 15 cm - Sølv
Vare: LY111
LY112
Lyskegle Metal 22 cm - Sølv
Vare: LY112
LY113
Lyskegle Metal 30 cm - Sølv
Vare: LY113
LY132
Fyrfadsholder Stick/9 cm Champagne
Vare: LY132
LY132 1
Fyrfadsholder Stick/12 cm Champagne
Vare: LY132-1
LY133
Fyrfadsholder Stick/20 cm Champagne
Vare: LY133
LY135
Fyrfadsholder Stick/9 cm Brun
Vare: LY135
LY135 1
Fyrfadsholder Stick/12 cm Brun
Vare: LY135-1
LY136
Fyrfadsholder Stick/20 cm Brun
Vare: LY136
LY136 1
Fyrfadsholder Stick/9 cm Sort
Vare: LY136-1
LY136 2
Fyrfadsholder Stick/12 cm Sort
Vare: LY136-2
LY136 3
Fyrfadsholder Stick/20 cm Sort
Vare: LY136-3
LY137
Lysholder Stick/5 cm Sølv
Vare: LY137
LY138
Lysholder Stick/10 cm Sølv
Vare: LY138
LY139
Lysholder Stick/20 cm Sølv
Vare: LY139
LY140
Lysholder Stick/5 cm Champagne
Vare: LY140
LY141
Lysholder Stick/10 cm Champagne
Vare: LY141
LY142
Lysholder Stick/20 cm Champagne
Vare: LY142
LY143
Lysholder Stick/5 cm Brun
Vare: LY143
LY144
Lysholder Stick/10 cm Brun
Vare: LY144
LY145
Lysholder Stick/20 cm Brun
Vare: LY145
LY151
Lysholder Antik 15 cm Guld
Vare: LY151
LY153
Lysholder Antik 15 cm Sølv
Vare: LY153
LY154
Lysholder Antik 20 cm Sølv
Vare: LY154
LY155
Lysholder Antik 15 cm Sort
Vare: LY155
LY156
Lysholder Antik 20 cm Sort
Vare: LY156
LY184
Lysholder Antik 15 cm Sølv Spids
Vare: LY184
LY185
Lysholder Antik 20 cm Sølv Spids
Vare: LY185
LY186
Lysholder Antik 15 cm Sort Spids
Vare: LY186
LY187
Lysholder Antik 20 cm Sort Spids
Vare: LY187
LY190
Lysholder/Spyd/Stick 6 cm Sølv
Vare: LY190
LY191
Lysholder/Spyd/Stick 8 cm Sølv
Vare: LY191
LY192
Lysholder/Spyd/Stick 10 cm Sølv
Vare: LY192
LY193
Lysholder/Spyd/Stick 6 cm Guld
Vare: LY193
LY194
Lysholder/Spyd/Stick 8 cm Guld
Vare: LY194
LY195
Lysholder/Spyd/Stick 10 cm Guld
Vare: LY195
LY200
Lyskegle Metal 20 cm Brun
Vare: LY200
LY201
Lyskegle Metal 25 cm Brun
Vare: LY201
LY202
Lyskegle Metal 20 cm Zink
Vare: LY202